Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen jachtverhuur

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die te maken hebben met de huur of verhuur van jachten.

 

Artikel 1

Als u bij de reservering via internet heeft betaald en u wilt de overeenkomst binnen 7 werkdagen na reservering ontbinden, dan krijgt u het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen, terug.

Artikel 1a

Het is niet mogelijk om een annuleringsverzekering af te sluiten via de Driesprong Yachtcharters B.V. 

U kan zelf via een externe verzekeraar een annuleringsverzekering afsluiten. De voorwaarden van de betreffende elders afgesloten verzekering zijn dan van kracht. 

Artikel 2

De verhuurder stelt het gehuurde vaartuig aan de huurder ter beschikking bij aanvang van de huurperiode. Het vaartuig dient in goede staat van onderhoud te verkeren en geschikt te zijn voor het beoogde doel.

 

Artikel 3

De huurder zal het gehuurde vaartuig gebruiken als een goed schipper betaamt en overeenkomstig de bestemming. De huurder zal zich onthouden van het aanbrengen van veranderingen aan het gehuurde vaartuig. De huurder zal het gebruik van het gehuurde vaartuig noch geheel noch gedeeltelijk aan derden afstaan zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

 

Artikel 4

Aan het einde van de huurperiode zal de huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin het is afgehaald aan de verhuurder teruggeven.

 

Artikel 5

Alle kosten die verband houden met het houden en varen van het gehuurde vaartuig, zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, havengelden en de kosten van brandstof en verlichting zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 6

Behoudens in geval van schade of verlies als bedoeld in artikel 7, zijn de kosten van regulier onderhoud en reparaties voor rekening van de verhuurder. Voor het laten uitvoeren van reparaties boven € 50,- heeft huurder toestemming nodig van verhuurder. Verhuurder vergoedt huurder de reparatiekosten na overlegging van gespecificeerde rekeningen.

 

Artikel 7

De huurder is aansprakelijk voor schade aan of verlies van het gehuurde vaartuig voor zover deze niet door enige verzekering is gedekt en indien deze schade of dit verlies zich voordoet gedurende de periode waarin de huurder het gehuurde vaartuig onder zich heeft, onverminderd het hiervoor in artikel 6 bepaalde, tenzij de huurder bewijst dat deze schade of dit verlies niet aan hemzelf of een van zijn bemanningsleden of passagiers is toe te rekenen. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé-eigendommen.

 

Artikel 8

De huurder zal de verhuurder onverwijld in kennis stellen van elke schadeveroorzakende omstandigheid die de verzekeraar zou moeten kennen. De huurder zal de aanwijzingen van de verhuurder opvolgen.

 

Artikel 9

Indien de verhuurder zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, kan de huurder zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden beschouwen, in welk geval de verhuurder onmiddellijk zal overgaan tot terugbetaling aan de huurder van alle reeds door hem verrichte betalingen, die het recht behoudt vergoeding te vorderen van alle schade, kosten en interesten. Dit geldt niet indien een voor beide partijen aanvaardbaar alternatief kan worden geboden dat geen hogere prijs meebrengt.

 

Artikel 10

De huurder is in verzuim indien hij de huur niet op de vervaldag heeft betaald of zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt. Bij zulk verzuim van de huurder kan de verhuurder, zonder rechterlijke tussenkomst en naast het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding, de overeenkomst als ontbonden beschouwen en het gehuurde vaartuig onmiddellijk terugnemen.

 

Artikel 11

Indien de huurder het gehuurde vaartuig later dan op de overeengekomen tijd op de overeengekomen plaats terugbrengt, kan de verhuurder schadevergoeding vorderen. Deze bedraagt € 50,00 per uur dat het vaartuig niet in de thuishaven ligt.

 

Artikel 12

Indien het vaartuig wordt verhuurd inclusief bemanning, dient dit te blijken uit een geparafeerde aantekening op beide exemplaren van het contract. De namen, hoedanigheid en rechtspositie van de bemanning worden nader schriftelijk overeengekomen. Voor wat betreft de navigatie erkent de huurder de schipper als kapitein van het vaartuig in de zin van de wet.

 

Artikel 13

Klachten over het bedrijf dat het pleziervaartuig ter beschikking stelt, moeten binnen één maand na het ontstaan van de klacht schriftelijk bij dat bedrijf worden ingediend. Indien het niet mogelijk blijkt de kwestie in der minne te schikken, kan de klager een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen bij de Geschillencommissie Recreatiezaken van ANWB / CONSUMENTENBOND / RECRON, t.a.v. Surinamestraat 4, 2585 GJ Den Haag. Uitspraken van deze commissie zijn bindend. De geschillencommissie neemt geen klachten in behandeling over dood of lichamelijk letsel.

 

De commissie behandelt geen klachten over dood of lichamelijk letsel.