Dit zijn de algemene voorwaarden

Algemene bepalingen Jachtverhuur


Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die met het huren of verhuren van jachten te maken hebben. 

Artikel 1
 

Indien huurder van de huurovereenkomst wil afzien, dient hij verhuurder hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Verhuurder zal in geval van annulering meewerken om een nieuwe huurder te vinden. de verhuurder mag, indien dat lukt, 10% van de overeengekomen prijs met een maximum van € 50,- aan de eerste huurder in rekening brengen. Indien het vaartuig niet of slechts gedeeltelijk opnieuw verhuurd kan worden blijft huurder de huurprijs geheel of naar evenredigheid verschuldigd.

 

Artikel 1a

 

Indien u bij de reservering via internet heeft betaald en u wenst binnen 7 werkdagen na reserververing de overeenkomst te ontbinden krijgt u het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 werkdagen, terugbetaald.

Artikel 2

Bij de aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen.

 

Artikel 3

Huurder zal het gehuurde als goede huisvader, c.q. goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk.

 

Artikel 4

Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd en plaats aan verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin hij het ontvangen heeft.

 

Artikel 5

Alle kosten voor het houden van en het varen met het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, sluisgelden, liggelden en kosten voor brandstof en verlichting zijn voor rekening van huurder.

 

Artikel 6

Tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 7, zijn de kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken voor rekening van verhuurder.

Huurder heeft voor het laten verrichten van reparaties van € 25,- of meer toestemming nodig van de verhuurder. Verhuurder zal huurder de reparatiekosten terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

 

Artikel 7

Huurder is aansprakelijk voor schade aan en verlies van het gehuurde voor zover niet gedekt door verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het gehuurde onder zich heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 6, tenzij huurder kan aantonen dat schade en verlies niet door hem of één van zijn medeopvarenden is veroorzaakt. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel (ongeval), diefstal of vermissing van privé goederen. 
 

Artikel 8

Huurder zal elk feit waaruit schade voortvloeit, dat de verzekeraar mogelijkerwijs moet weten, onmiddelijk aan verhuurder meedelen. Huurder zal zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder.

 

Artikel 9

Huurder kan, indien de verhuurder verplichtingen t.g.v. dit contract niet nakomt, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden beschouwen; verhuurder zal dan onmiddelijk alle reeds betaalde bedragen terugbetalen; huurder behoudt het recht op vergoeding van schade, kosten en interessen. Het bovenstaande geldt niet als een voor beide partijen redelijk alternatief en voor een niet hogere prijs kan worden geboden.

 

Artikel 10

Huurder is in gebreke als hij de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn verplichtingen ingevolge deze overeenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en/of schadevergoeding vorderen, kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het verhuurde onmiddelijk tot zich nemen.

 

Artikel 11

Indien het gehuurde later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats is teruggekeerd kan de verhuurder schadevergoeding vorderen.

 

Artikel 12

Indien het vaartuig verhuurd wordt met bemanning zal dit blijken door aantekening en parafering op beide exemplaren van de overeenkomst. Naam, kwaliteit en rechtspositie van de bemanning worden nader schriftelijk overeengekomen. Huurder zal de schipper voor wat betreft de navigatie erkennen als kapitein van het vaartuig in de zin der wet.

 

Artikel 13

Klachten over het bedrijf dat het pleziervaartuig ter beschikking stelt, dienen binnen één maand nadat de klacht is ontstaan schriftelijk aan de betreffende ondernemer te worden voorgelegd. Indien de klacht niet in der minne wordt opgelost, kan klager binnen drie maanden nadat de klacht is ontstaan zich schriftelijk wenden tot de Geschillencommissie Recreatie van ANWB/CONSUMENTENBOND/RECRON, p/a Surinamestraat 4, 2585 GJ Den Haag. Deze commissie doet uitspraak bij wege van bindend advies.

De commissie behandelt geen klachten over dood of lichamelijk letsel.

webdesign: Webburo